Janusinfo Region Stockholm logga
Specialiserad vård

Psykiatri

Tillfälliga orostillstånd

Tillfälliga orostillstånd bör inte behandlas farmakologiskt.

Ångest hos äldre

Tillfällig behandling av orostillstånd hos barn och ungdomar

Tillfällig oro ska generellt inte behandlas farmakologiskt hos barn och ungdomar. Vid enstaka tillfällen, som inför exempelvis sjukvårdande ingrepp och svårare tillfälliga orosframkallande händelser, kan undantag göras.

Ångestsyndrom

För diagnostik, levnadsvanor, övrig behandling och uppföljning, se Ångestsyndrom; kunskapsstodforvardgivare.se . Beteendeaktivering och fysisk aktivitet har positiv effekt på ångestsyndrom.

Ångest hos äldre

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom; www.socialstyrelsen.se

KBT är en effektiv behandling och kan erbjudas ensamt eller kombineras med läkemedel.

Kom ihåg att screena för riskbruk av alkohol och andra substanser.

Vid läkemedelsbehandling anses de olika serotoninåterupptagshämmarna (SSRI) generellt ha likvärdig effekt.

Paniksyndrom, social fobi och PTSD

KBT är förstahandsalternativ för de flesta individer. Effekten är bättre eller likvärdig med läkemedel och mer bestående.

I första hand

I andra hand

Specialiserad vård

Paniksyndrom, social fobi och PTSD hos barn och ungdomar

Ovanstående gäller även barn och ungdomar. Läkemedelsbehandling ska skötas inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Generaliserat ångestsyndrom

I första hand

I andra hand

Specialiserad vård

Generaliserat ångestsyndrom hos barn och ungdomar

Läkemedelsbehandling ska initieras och skötas inom barn- och ungdomspsykiatrin.

I första hand

I andra hand

Tvångssyndrom och relaterade tillstånd

För diagnostik, levnadsvanor, övrig behandling och uppföljning, se Tvångssyndrom; kunskapsstodforvardgivare.se .

Det är vanligt att höga doser av SSRI behövs för att uppnå effekt.

I första hand

I andra hand

Specialiserad vård

I tredje hand - tillägg av

Tvångssyndrom och relaterade tillstånd hos barn och ungdomar

KBT är förstahandsval. Läkemedelsbehandling enligt ovan ska skötas inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Depression

Hälsosamma levnadsvanor
  • Beteendeaktivering och fysisk aktivitet har positiv effekt på depression.

Kom ihåg att screena för riskbruk av alkohol och andra substanser.

KBT är en effektiv behandling och kan erbjudas ensamt eller kombineras med läkemedel.

Målet med behandlingen är att patienten blir återställd från sin depression. Effekten av behandling ska utvärderas med en validerad symtomskattningsskala.

Vid utebliven behandlingseffekt behöver följsamheten utvärderas och diagnosen ibland omprövas.

Depression hos äldre

Depression; kunskapsstodforvardgivare.se
Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom; www.socialstyrelsen.se

I första hand

I andra hand

Mirtazapin kan ges som tillägg eller preparatbyte.

Specialiserad vård

Beakta antikolinerga effekter, särskilt hos äldre. Överväg behandling mot muntorrhet.

I tredje hand – tillägg av

Långtidsbehandling

Depression hos barn och ungdomar

Läkemedelsbehandling av barn ska skötas inom barn- och ungdomspsykiatrin.

I första hand

I andra hand

Specialiserad vård

Bipolär sjukdom

För diagnostik, levnadsvanor, övrig behandling och uppföljning, se Bipolär sjukdom; kunskapsstodforvardgivare.se

Vid bipolär sjukdom är skovförebyggande farmakologisk behandling den grundläggande principen. Behandlingen inleds alltid av specialist i psykiatri.

Vid depressivt skov

Vid maniskt skov

Valproinsyra är kontraindicerat för kvinnor i fertil ålder, vid leversvikt, känd koagulationsrubbning, porfyri eller mitokondriell sjukdom.

Underhållsbehandling

I första hand

I andra hand – som tillägg eller preparatbyte

Valproinsyra är kontraindicerat för kvinnor i fertil ålder, vid leversvikt, känd koagulationsrubbning, porfyri eller mitokondriell sjukdom.

Bipolär sjukdom hos barn och ungdomar

Ovanstående gäller även för barn och ungdomar. Behandling ska ske inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Psykos

För diagnostik, levnadsvanor, övrig behandling och uppföljning, se kunskapsstodforvardgivare.se . Risk för viktökning, nedsatt glukostolerans och förhöjda blodfetter föreligger, särskilt vid behandling med olanzapin eller klozapin. Metabola biverkningar ska följas upp. Livsstilsåtgärder för förbättrad kardiovaskulär hälsa är angeläget. Alla antipsykotiska läkemedel kan ge extrapyramidala symtom. Eftersträva därför alltid lägsta effektiva dos, särskilt vid behandling av unga och äldre.

Vid långtidsbehandling är depotinjektion ofta att föredra, dock inte till äldre.

I första hand

I andra hand – vid terapiresistent psykossjukdom

Psykos hos barn och ungdomar

Ovanstående gäller även för barn och ungdomar. Behandling ska ske inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Läkemedelsbehandling vid schizofreni; www.lakemedelsverket.se
Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd; www.socialstyrelsen.se

Sömnstörningar

Klokt råd

Vid sömnstörningar: Utred bakomliggande orsak. Välj sömnrestriktion, sömnhygieniska insatser och KBT före läkemedel vid primär insomni.

Bakomliggande orsak ska utredas innan behandling väljs. Sömnrestriktion, sömnhygieniska insatser och KBT är förstahandsval vid sömnstörningar vid primär insomni. Sömnmedel ska endast användas för korttidsbehandling. Det vetenskapliga stödet för att farmakologisk sömnbehandling medför en kliniskt betydelsefull nytta är svagt.

Bensodiazepinliknande sömnmedel (zopiklon och zolpidem) kan ge dagtrötthet, ökad fallrisk och nedsatt kognition. Långvarig användning kan leda till toleransutveckling för den hypnotiska/sedativa effekten medan negativa effekter kvarstår. Dessutom ses rebound-fenomen med sömnstörning vid utsättning, vilket ytterligare försvårar behandlingsavslut.

Melatonin är det sömnläkemedel som innebär minst risker, men kan ge dagtrötthet.

Inled med liten förpackning, finns receptfritt
*Ingår inte i läkemedelsförmånen.


Om fortsatt behandling önskas

*Ingår inte i läkemedelsförmånen för vuxna.

Sömnstörningar hos äldre
Vid långvariga sömnstörningar…; www.janusinfo.se
Värt att veta om din sömn och sömnbesvär; patientinformation på www.janusinfo.se

Specialiserad vård

Sömnstörningar hos barn och ungdomar

Bakomliggande orsak ska utredas innan behandling väljs. Sömnrestriktion, sömnhygieniska insatser och KBT är förstahandsval vid sömnstörningar vid primär insomni.

Initialdos: 2–4 års ålder 0,5–1 mg, >4 års ålder 1–5 mg, ges 30–60 min före önskad sovtid. Enstaka patienter kan behöva upp till 10 mg. Kortast möjliga behandlingstid bör eftersträvas.

*Begränsad subvention: Insomni hos barn och ungdomar 6–17 år med ADHD där sömn-hygienåtgärder har varit otillräckliga.

Sömnstörningar hos barn; www.lakemedelsverket.se

Nikotinberoende

För riskanalys, initial behandling och uppföljning, se Tobaksbruk; www.viss.nu .

Enkla råd om att sluta med tobak; www.socialstyrelsen.se

Sluta-Röka-Linjen; www.slutarokalinjen.se

Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor; www.socialstyrelsen.se

Även lågfrekvent rökning medför hälsorisker och behandlingsmålet bör därför vara fullständig rökfrihet.

Råd och stöd till rökavvänjning utgör en viktig hälsofrämjande behandling som vården kan ge. Råd och motiverande samtal är viktigast, men flera olika typer av nikotinersättningsmedel kan användas som stöd för att uppnå rökfrihet.

Om nikotinersättningsmedel används är det viktigt att doserna initialt är tillräckligt höga för att minimera nikotinabstinens. Kombination av långverkande (t.ex. plåster) och kortverkande (t.ex. tuggummi) är effektivare än monoterapi och bör prövas innan annat läkemedel förskrivs.

Om rökstopp inte uppnåtts med nikotinersättningsmedel

Ska undvikas för riskgrupper såsom personer med epilepsianamnes och patienter som riskerar delirium tremens. Kan med fördel kombineras med nikotinersättningsmedel.

*Begränsad subvention; www.tlv.se

Nikotinberoende hos barn och ungdomar

Vetenskapligt underlag saknas för att ge specifika rekommendationer för barn och ungdomar.

Alkoholsjukdomar

För diagnostik, levnadsvanor, övrig behandling och uppföljning, se Alkoholberoende; kunskapsstodforvardgivare.se och www.viss.nu

Läkemedel för alkoholberoende kan användas generellt inom hälso- och sjukvården, inte enbart inom beroendevård. Målet med behandlingen kan vara att avstå helt från alkohol, men för akamprosat och naltrexon kan målet också vara minskat alkoholintag. Disulfiram fungerar som spärrmedicinering och behandlingsmålet måste därför vara helnykterhet medan behandlingen pågår.

I första hand

I andra hand – aversionsbehandling

Abstinensbehandling

Vitamin B1-brist

Var frikostig med intramuskulär injektion tiamin vid pågående skadligt bruk eller beroende av alkohol. Peroral substitution rekommenderas inte på grund av dålig absorption.

Specialiserad vård

ADHD hos barn och vuxna

För diagnostik, levnadsvanor, övrig behandling och uppföljning, se ADHD; kunskapsstodforvardgivare.se och www.viss.nu .

Farmakologisk behandling av ADHD bör ske tillsammans med andra behandlingsinsatser.

Läkemedel vid adhd; www.lakemedelsverket.se

I första hand